FAGLIGE TILTAG OG KVALITETSSIKRING

Klinikken har fokus på kvalitetsudvikling af det kliniske arbejde. Vi deltager i landsdækkende datafangst, hvor man kan se, hvorvidt vi lever op til de aktuelle faglige anbefalinger på en række af de de mest udbredte sygdomme. Du kan selv læse mere om dette på KIAP og  Sundhed.dk

Udover generel opsporing af sygdomme har vi  fokus på patienter,som kan udvikle kroniske livsstilssygdomme. Det er fx patienter, som kan udvikle diabetes. Hvis vi eller du selv skønner, at du er i risiko for det, foreslår vi, at du får taget en blodprøve.
Alle der har et let forhøjet langtidsblodsukker - uden at have diabetes - vil blive tilbudt at få taget en kontrolblodprøve årligt. Vi foretager også særlig opsporing af patienter i risiko for hjerte-karsygdomme. For at  forebygge kronisk lungelidelse (KOL) tilbydes alle rygere at få lavet en lungefunktionstest og hjælp til rygestop.

Vi foretager gennemgang af medicin mindst en gang om året. Hvis du får mere end 5 slags medicin, vil vi opfordre dig til at tage din medicin med ind, når du kommer til en konsultation. Får du noget medicin, som du ikke synes, du har gavn af, så tal med os, måske kan du undvære det.

Alle patienter over 75 år tilbydes opsøgende hjemmebesøg en gang om året. Hvis du er over 75 år og ikke har haft besøg, så aftal et besøg.
Vi deltager løbende i kurser, underviser hinanden internt i huset, inviterer sygehusets specialister  til at undervise i huset, derudover holder vi hver onsdag mellem 12-14 klinikmøde, hvor vi drøfter de lægefaglige udfordringer, vi støder på i ugens løb. I hverdagens konsultationer bruger vi hinanden, når vi er i tvivl.
Vi deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter, hvor der ikke er økonomiske interesser indblandet. siden 2014 har vi deltaget i et landsdækkende diabetes forksningsprojekt under Dansk Center for strategisk forksning i type 2 diabetes, DD2, et projekt under Købenahvns Universitet om urinvejsinfektion og et Shared Care projekt , hvor patietner med særlige behov tilbydes  samtaler med en psykiatrisk sygeplejerske. Projektet er et samarbejde mellem Almen praksis og  og psykiatrien i Region Sjælland.
I løbet af de næste år skal Almen praksis akkrediteres. Det vil sige at praksis skal leve op til nogle kvalitetsstandarder, som vi bliver målt på. Vi har i de forløbne år arbejdet med alle de områder, der bliver opsat standarder for. Du kan læse mere på Institut for Kvalitet og Akkreditering,  IKAS' hjemmeside og på Kvalitetsusvalget Region Sjælland, KAP-S hjemmeside.